Welkom op de website van PEP


  Telefoon: : +31 (0)6 51 23 67 30

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen – PEP Praktijk voor Eclectische Psychotherapie
Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen Hillie Princen, de therapeut van

PEP Praktijk voor Eclectische Psychotherapie en de cliënt / de cliënten

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolg gesprek,
  is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde verhouding therapeut-cliënt
 • De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen.
  Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst
  of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut,
  de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek
  direct verband houdt met contra-indicaties.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer
  dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken.
  Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken
 1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de maximale tijd voor een sessie 1 uur.
  Hiervan kan in overleg worden afgeweken.
 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe
  overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 1. Bij niet betalen van een factuur wordt er een herinnering gestuurd na drie weken.
  Hierna volgt een aanmaning na zes weken. Bij niet betalen wordt een incassobureau
  ingeschakeld wordt er geen therapie meer aan de cliënt gegeven.
 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld.
  De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich
  niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding.
  Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag
 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies
  en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
  Tegen betaling van 10 cent per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht.
  Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke
  goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt
  van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
  Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
  De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met
  klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden bij

NFG
t.a.v. de Klachtencommissie
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht.

PEP Praktijk voor Eclectische Psychotherapie is ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG.
Er is een klachtenprotocol dat zowel vermeld staat op de website als in de praktijk aanwezig is.
De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut).
  Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van
  eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald.
  Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 1. PEP, Praktijk voor Eclectische Psychotherapie/Hillie Princen is niet aansprakelijk voor
  eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
  dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers
  arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 1. PEP, Praktijk voor Eclectische Psychotherapie/Hillie Princen is niet aansprakelijk voor
  schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein
  aan de Tuindersweg 5 5981 NA Panningen en Zandstraat 3 5984 PA Koningslust,
  noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 1. Privacy op de zorg-nota. Op deze zorg-nota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
  zodat u deze kunt declareren. Op deze nota staan: uw naam, geboortedatum, datum van behandeling,
  omschrijving van de behandeling en de kosten.
 1. Voor een goede afhandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg.
  Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand
  en gegevens over de uitvoerende begeleiding en/of behandelingen. Ook worden er in het dossier gegevens
  opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik Hillie Princen, na uw expliciete toestemming
  heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
 1. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 1. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doeleinden gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing
  naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming;
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid alleen met uw toestemming;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat
  ik of mijn boekhouder een factuur kunnen opstellen;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet schriftelijke toestemming vragen.

 1. Gegevens ingevuld op het contactformulier op mijn website worden alleen gebruikt voor contact
  met u op te nemen en niet naar derden doorgespeeld.
 1. Toegezonden e-mails worden in uw dossier bewaard en verwijderd uit de mailbox.
 1. Indien we overgaan tot behandeling tekent u een behandelovereenkomst waarin deze
  algemene voorwaarden worden meegenomen. U tekent dat u de voorwaarden hebt gelezen
  en u akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt ook ten alle tijden om een schriftelijke versie
  van deze voorwaarden vragen en deze voorwaarden liggen ook in mijn praktijk.
 1. Er wordt een behandelplan opgesteld en mondeling toegelicht door de therapeut.
  Afhankelijk van de problematiek zal een inschatting van de hoeveelheid sessies gegeven worden.
 1. Afhankelijk van de ingeschatte hoeveelheid sessies vind er een tussenevaluatie plaats
  en er vind altijd een eindevaluatie plaats.

U kunt dit niet kopiëren